.

1. Regulamin szkoleń

Wersja 2, z dnia 01.09.2022r.

§ 1. Określenia:

Zgłaszający – osoba wypełniająca formularz Zgłoszeniowy i dokonująca tym samym zgłoszenia rejestracyjnego. Zgłaszający wpisuje w formularzu imię i nazwisko Uczestnika (swoje lub swojego pracownika). Wpisując dane innej osoby oświadcza, że poinformował go o zasadach przetwarzania danych przewidzianych w niniejszym regulaminie. Zgłaszający podaje swój adres e-mail.
Uczestnik – osoba mająca uczestniczyć w szkoleniu, wpisana w formularzu rejestracyjnym przez Zgłaszającego.
Organizator lub Kancelaria – Michał Marek Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawno – Podatkowa LEX PERFECTUM Michał Marek Kowalski, z siedzibą w Gdyni (81-212), przy ul. Hutniczej 3/B-1/011, NIP: 5862226940, będący organizatorem szkoleń.
Formularz – udostępniony na platformie ClickMeeting formularz rejestracyjny do szkolenia on-line. Właścicielem platformy jest ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194, NIP 5842747535 i przetwarza ona dane użytkowników.

§ 2. Zgłoszenie

 1. W celu rejestracji na szkolenie Zgłaszający wybiera właściwe szkolenie i termin, klikając na link prowadzący do Formularza.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator weryfikuje pozostałą liczbę miejsc na szkolenie oraz poprawność zgłoszenia (w tym celu może kontaktować się ze Zgłaszającym zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi).
 3. W przypadku, gdy wszystkie dane są poprawne i nie został wyczerpany limit miejsc przewidzianych na dany termin szkolenia, Organizator w ciągu 1 dnia roboczego wysyła informację zawierającą dane niezbędne do opłacenia szkolenia (w tym uwzględniającą ewentualne rabaty). Zgłaszający powinien opłacić szkolenie w ciągu 3 dni roboczych od wysłania przez Organizatora e-maila. Po upływie terminu, miejsce na szkolenie może być zajęte przez innego Zgłaszającego.
 4. Opłacenie szkolenia, jako potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego, stanowi zawarcie umowy. Za moment zawarcia umowy uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Organizatora.
 5. Zgłaszającemu przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia do 3 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku doręczenia Organizatorowi wiadomości e-mail o rezygnacji w powyższym terminie, nie nastąpi obciążenie kosztami. Niestawienie się na szkoleniu spowoduje obciążenie kosztami. Zgłaszający ma możliwość, za zgodą Organizatora wskazania osoby zastępującej w ramach tej samej firmy.
 6. W przypadku, gdy Organizator, z przyczyn od siebie niezależnych, w tym z przyczyn losowych, nie będzie mógł przeprowadzić Szkolenia, poinformuje o tym fakcie Zgłaszających, do których będzie należała decyzja: akceptacja innego, zaproponowanego terminu szkolenia lub zwrot opłaty.

§ 3. Uczestnictwo

 1. Organizator wysyła, na dwa dni robocze przed szkoleniem e-maile zawierające link dostępowy oraz indywidualne hasło (tzw. TOKEN). Token może wykorzystać wyłącznie zgłoszony Uczestnik. Zabronione jest przekazywanie tokenu innym osobom.
 2. W celu uczestnictwa w szkoleniu należy kliknąć w link zawarty w e-mailu a następnie zalogować się przy użyciu imienia i nazwiska oraz tokenu.

4. Rozliczenie

 1. W przypadku, gdy do usługi miałyby mieć zastosowanie zwolnienia podatkowe, przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług lub aktów wykonawczych do niej, Zgłaszający jest obowiązany złożyć stosowne oświadczenie mailowo do Organizatora w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia. W przeciwnym razie uznane zostanie, że zwolnienie nie występuje i do cen netto zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 2. Każdorazowo przy szkoleniu wskazana jest cena szkolenia. Co do zasady są to kwoty netto, chyba, że wskazano wyraźnie, że są to kwoty brutto (przede wszystkim przy szkoleniach, których adresatami są osoby niebędące podatnikami VAT).
 3. Po szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług i wysłana listem poleconym lub wskazany przy Zgłoszeniu adres e-mail. W zależności od terminu szkolenia, wystawiona może zostać faktura zaliczkowa 100%.

§ 5. Reklamacje

 1. Zgłaszającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia na adres e-mail kancelaria [at] lexperfectum.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Zgłaszającego (nazwę firmy, telefon, adres e-mail, dane Uczestnika oraz przedmiot reklamacji oraz zawierać żądanie).
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty jej złożenia, a odpowiedź przekazana na wskazany przez Zgłaszającego adres e-mail.

§ 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator świadczy usługi elektroniczne polegające na przeprowadzeniu szkolenia.
 2. Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Michał Marek Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawno-Podatkowa LEX PERFECTUM – Michał Marek Kowalski z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3/B-1/011, tel. 579-931-412., NIP: 382396111, REGON: 5862226940, kancelaria[at]lexperfectum.pl, wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod numerem 13381.
 3. Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest Zgłaszający, z którym nawiązana została umowa na usługę szkoleniową, o której mowa w § 2 ust. 4.
 4. W celu skorzystania z usług niezbędny jest dostęp do Internetu, aktualna przeglądarka internetowa oraz adres poczty elektronicznej.
 5. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie zawarcia umowy określonej w § 2 ust. 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana w momencie zakończenia uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego aktualna treść zostanie umieszczona na stronie internetowej www.szkolenia-lexperfectum.pl, zaś zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji, chyba, że zastrzeżono późniejszą datę.
 7. Na stronie www.lexperfectum.pl/rodo/ znajdują się szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający uprawniony jest do zmiany Regulaminu z uwagi na:

a) dostosowanie jego postanowień do znowelizowanych przepisów prawa,

b) obowiązek dostosowania jego postanowień do wytycznych uprawnionych organów,

c) zmianę sposobu lub zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego lub zmianę sposobu lub zakresu obsługi płatności,

d) zmianę sposobu działania Sklepu,

e) poprawę zaistniałych błędów lub niejasności.

2. Każda zmiana regulaminu podlegać będzie publikacji na stronie Sklepu.

3. Za zmianę Regulaminu nie uznaje się zmianę danych adresowych.

4. Treść Regulaminu może być przez kupującego wydrukowana lub zapisana na nośniku danych.

5. W zakresie nie uregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa autorskiego.

6. Wszelkie spory związku ze świadczeniem usług rozstrzygane są według prawa polskiego. Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, w szczególności gdy postępowanie reklamacyjne nie doszło do skutku.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.

.

Regulamin sklepu

Wersja z dnia 01.09.2022r.

 • Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument
 • określa zasady oraz warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie https://szkolenia-lexperfectum.pl/sklep/
 • określa warunki zakupu i dostarczania zakupionych materiałów lub usług, w tym treści cyfrowych (m.in. e-booków, dokumentów lub czasopism);
 • określa zasady i tryb wykonywania prawa odstąpienia od umowy przez Kupującego, który jest Konsumentem;
 • stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. ze zm.).
 1. Właścicielem Sklepu internetowego jest Michał Marek Kowalski, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Prawno-Podatkowa LEX PERFECTUM – Michał Marek Kowalski” z siedzibą w Gdyni (81-212) przy ul. Hutniczej 3/B-1/011, NIP: 382396111, REGON: 5862226940, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, w myśl ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczenie to odbywa się w oparciu o umowę zawieraną między Sprzedawcą a Kupującym na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu a także zawartych w nim lub sprzedawanych za jego pomocą treści, takich jak w szczególności prawa własności intelektualnej, prawo do nazwy Sklepu, do domeny internetowej, do oprogramowania, do baz danych, podlegają ochronie prawnej.

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Regulamin” – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://szkolenia-lexperfectum.pl/regulamin-sklepu/ ;
 2. Sklep” lub „Sklep internetowy” – strona internetowa zawierająca sklep internetowy, którego strona główna dostępna jest pod adresem https://szkolenia-lexperfectum.pl/sklep/
 3. Zawartość” – wszelkie treści, niezależnie od ich formy, formatu, sposobu prezentacji, które są umieszczone w ramach Sklepu, w szczególności teksty, oznaczenia, nazwy, wizerunki, symbole;
 4. Sprzedawca” lub „Sprzedający” – podmiot określony w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 5. Klient” – osoba korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym korzystająca ze Sklepu.
 6. Kupujący” – osoba prawna, osoba fizyczna, która posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną korzystająca z Usług, w tym składająca Zamówienie lub dokonująca zakupów w Sklepie – na zasadach określonych Regulaminem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 7. Konsument” – osoba fizyczna, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego, dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę dla Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca w szczególności na możliwości korzystania ze Sklepu, składania zamówienia, otrzymywania wiadomości dotyczących realizacji zamówienia lub otrzymywania informacji handlowych jeśli Sprzedający uzyskał na to dobrowolną zgodę Klienta.
 9. Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, ze zm.);
 10. Formularz zamówienia” – formularz elektroniczny dostępny w ramach strony internetowej Sklepu, pozwalający na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie niezbędnych danych do zakupu materiałów lub usług zgromadzonych w Koszyku;
 11. Koszyk” – funkcjonalność Sklepu, pozwalająca Kupującemu zagregować wybrane do Zakupu Produktów, w tym sprecyzować ilość sztuk, poprzedzająca etap przejścia do Formularza zamówienia;
 12. Zamówienie” – składane przez Kupującego oświadczenie woli, w szczególności przy wykorzystaniu Formularza zamówienia, którego celem jest zawarcie Umowy sprzedaży;
 13. Umowa sprzedaży” – umowa cywilnoprawna pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu oferowanego w sklepie Produktu, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, za którą Kupujący zapłacił Sprzedawcy ustaloną Cenę;  
 14. Cena” – wynagrodzenie, wskazane wyraźnie przy każdym produkcie lub usłudze, należne Sprzedawcy za Produkty dostępne w Sklepie, która może być obniżona Kodem rabatowym;
 15. Kod rabatowy” lub „Kupon” – kod uprawniający do obniżki ceny, który Kupujący (w razie jego posiadania) wpisuje w przeznaczonym do tego miejscu podczas składania Zamówienia;
 16. Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 17. E-book” – dokument, mający postać treści cyfrowej, dostępny do zakupu w Sklepie, posiadający format PDF, chyba, że wskazano przy opisie dostępność innych formatów;
 18. Pozostałe treści cyfrowe” – inne niż E-book materiały lub usługi dostępne do zakupu w Sklepie;
 19. Produkt” – E-book lub Pozostała treść cyfrowa, prezentowana do sprzedaży w Sklepie;
 20. Prawo autorskie” – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062);
 21. Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30.05.2014 r. (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 287 ze zm.);

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu oraz ogólne warunki dokonywania zakupów

 1. Korzystanie ze Sklepu może nastąpić jedynie zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.
 2. Kupowane w Sklepie Produkty nabywane są na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 3. Korzystanie ze Sklepu lub kupowanie Produktów wymaga zapoznania się przez Klienta z Regulaminem Sklepu i akceptacją jego postanowień.
 4. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Korzystając ze Sklepu, niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym między innymi fałszywych danych.
 6. Bez zgody Sprzedawcy zakazane jest jakiekolwiek kopiowanie, powielanie oraz wszelkie inne wykorzystanie w całości lub w części jakichkolwiek treści dostępnych w Sklepie, za wyjątkiem przypadków określonych w Prawie autorskim dotyczących dozwolonego użytku.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu są następujące: system operacyjny Windows, Linux, MacOS, OS X, Android lub iOS a także najnowsza wersja przeglądarki internetowej Firefox, Internet Exlorer, Chrome, Opera lub Safari, a także konto poczty elektronicznej, w tym adres e-mail.
 8. Klient świadomy jest zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności związanych z wybranym przez Klienta kanałem komunikacji oraz logowaniem się przez niego do niezabezpieczonych sieci internetowych lub przesyłaniem przez takie sieci swoich danych osobowych.

§ 4 Zamówienie

 1. W celu nabycia Produktu, niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia. W tym celu Klient może każdy z Produktów dodać do Koszyka, a następnie na stronie pokazującej zawartość Koszyka sprecyzować ilość sztuk, wpisać ewentualny Kod rabatowy, nazywany przez system również Kuponem, a także podając w dalszym etapie dane niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności imię, nazwisko lub nazwę Kupującego, adres zamieszkania lub adres siedziby.
 2. Zamówienia są na początkowym etapie przyjmowane przez system automatycznie, co wiąże się z wysłanie do Kupującego wiadomości e-mail na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
 3. Opłacenie przez Kupującego Zamówienia, jako potwierdzenie Zamówienia, stanowi zawarcie umowy sprzedaży. Za moment zawarcia umowy uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedawcy lub wpływ na rachunek operatora płatności, z usług którego korzysta Sprzedawca i umożliwiając taki sposób płatności.
 4. Zamówienie zostaje przez Sprzedawcę realizowane po opłaceniu go, w całości, przez Kupującego. Zamówienie Produktów niedostarczanych Kupującemu na materialnym nośniku danych jest co do zasady reazlizowane po upływie terminu na odstąpienie od umowy, chyba że Klient rezygnuje ze swojego uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wówczas zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od wpływu zapłaty na konto Sprzedającego, chyba, że przy konkretnym Produkcie wyraźnie zastrzeżono datę, od jakiej Produkt będzie dostępny lub wysyłany (może tak być w przypadku sprzedaży przed oficjalną datą publikacji, np. gdy Produkt jest przygotowywany do publikacji).
 5. Zamówienia są realizowane poprzez przesłanie na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia E-booka lub innych Produktów albo informacji umożliwiającej dostęp do Pozostałych treści cyfrowych na zasadach przewidzianych dla danego Produktu (np. czas trwania dostępu do webinaru).
 6. Przy każdym Produkcie w Sklepie wskazywana jest jego Cena brutto w walucie polskiej, zawierająca podatek w aktualnie obowiązującej dla Produktu stawce. Cena ta wiąże Kupującego z chwilą dodania go do Koszyka.
 7. Kupujący może w toku składania Zamówienia, wpisać Kod rabatowy, o ile taki został mu udostępniony, w polach opisanych jako Kod rabatowy lub Kupon. W Sklepie mogą występować kody rabatowe powodujące obniżkę wartości całego zamówienia lub odnoszące się do konkretnego produktu, zarówno kwotowe, jak i procentowe. Sprzedający ma prawo tworzyć Kody rabatowe i udostępniać je według swojego uznania, zwłaszcza w celu promocji Produktu i zachęcenia do kupna. W przypadku niewpisania Kodu rabatowego podczas procesu składania Zamówienia, Kupujący nie ma prawa żądać późniejszego jego uwzględnienia. Czas składania Zamówienia jest jedynym momentem, w którym Kod rabatowy może zostać uwzględniony w Cenie.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ceny i obowiązuje ona zamówienia składane od czasu dokonania modyfikacji. Ponadto Sprzedawca może umieszczać w Sklepie informacje o promocjach w zakresie Produktów, nie wpływają one jednak na aktualnie realizowane Zamówienia.

§ 5 Płatności

 1. Zapłata za Produkty może nastąpić w sposób bezgotówkowy metodami płatności wskazanymi w toku składania Zamówienia. Podstawową metodą płatności jest przelew na polski rachunek bankowy Sprzedającego, prowadzony w walucie polskiej, o numerze wskazanym w Sklepie. Sprzedawca czyni kroki w celu rozszerzenia sposobów zapłaty. Każdorazowe zwiększenie podmiotów zapewniających w Sklepie dodatkowe sposoby płatności, zostanie odzwierciedlone w Regulaminie.
 2. Sprzedawca nie ponosi kosztów ewentualnego przewalutowania w przypadku zapłaty z rachunku walutowego.
 3. W przypadku konieczności zwrotu zapłaconej kwoty, Sprzedawca dokona zwrotu, w walucie polskiej, tym samym kanałem, z którego nadeszła zapłata, a gdyby nie było to możliwe, skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu nienależnej kwoty.
 4. W związku ze sprzedażą Sprzedający wystawia faktury na podstawie danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, jednak w razie odnotowania drobnych rozbieżności z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, faktura jest wystawiana na dane widoczne w tych bazach.
 5. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktury w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia.

§ 6 Realizacja Zamówienia i Ochrona prawna

 1. Zakupione produkty są udostępniane Kupującym poprzez:

a) wysłanie zamówionego Produktu na podany w zamówieniu adres e-mail lub

b) udostępnieniu poprzez stronę internetową w obrębie Sklepu, do której dostępnie Klient zostanie poinformowany mailowo, przy czym dopuszcza się, że niektóre z Produktów udostępniane są czasowo (np. dostęp do webinaru) przez określony przy danym produkcie okres czasu.

2. W celu odtworzenia E-booka, zapisanego w formacie pdf, niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader lub równoważne, udostępniane co do zasady za darmo na stronie producenta oprogramowania. W przypadku, gdy Produkt został opublikowany w innym formacie niż pdf, konieczne do odtworzenia może być zainstalowanie edytora tekstowego pozwalającego na edycję wzoru dokumentu. W niektórych sytuacjach konieczne może być zainstalowanie właściwych kodeków video i dostęp do Internetu (dotyczy Produktów, dla których określono sposób udostępnienia za pomocą strony internetowej, bez przesyłania Produktu drogą mailową). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie zewnętrznych programów, w tym także konsekwencje ich użycia.

3. Dostarczane Klientowi Produkty, w szczególności E-booki mogą zostać oznaczane w sposób trwały danymi Kupującego, w tym jego imieniem i nazwiskiem lub nazwą. Oznaczenie takie ma na celu wykorzystanie z Produktu wyłącznie na potrzeby Kupującego i umożliwia identyfikację źródła nieuprawnionego udostępniania innym podmiotom, a więc naruszenia zasad korzystania z Produktu.

4. Kupując Produkt Klient wyraża zgodę na oznaczenie, o którym mowa w ust. 2. Klient nie może ingerować w jakikolwiek sposób w treść Produktu, która pozbawiałaby Produkt wymienionego wyżej oznaczenia.

5. Kupujący uprawniony jest do korzystania z Produktu jedynie na swoje potrzeby. Kupujący obowiązany jest dochować należytej staranności, by osoby nieuprawnione nie korzystały z Produktu w sposób sprzeczny z prawem lub z Regulaminem. Przez nabycie Produktu Kupujący może go na swoje potrzeby odtwarzać w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci własnego komputera lub innych urządzeń w sposób zapewniający korzystanie z produktu tylko przez Kupującego.

6. Kupujący ma bezwzględny zakaz:

a) rozpowszechniania Produktu, w całości lub w części, lub danych umożliwiających dostęp do niego osobom nieuprawnionym

b) publikacji, powielania lub innej dystrybucji Produktu,

c) zmiany struktury Produktu, zmiany jego formatu,

d) publicznego odtwarzania Produktu,

e) oddawania Produktu w najem,

f) modyfikowania, w tym usuwania jakichkolwiek oznaczeń wskazujących na autora, właściciela, Kupującego,

g) komercyjnego wykorzystania w jakiejkolwiek płaszczyźnie i zakresie,

h) ingerowania w zawartość Produktu.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Zawartość prezentowana w Sklepie objęta jest ochroną prawną, a wszystkie elementy zawarte na stronach internetowych w obrębie Sklepu stanowią utwór w myśl Prawa autorskiego.

8. Zabronione jest bezprawne powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do danego utworu. Sprzedający zastrzega, że wykorzystuje na Stronie internetowej zarówno utworzy własnego autorstwa jak również utwory osób trzecich na mocy stowonych licencji i wymaganymi oznaczeniami.

§ 7 Roszczenia względem Kupującego

Sprzedający może skierować przeciwko Kupującemu kroki prawne w przypadku naruszenia przepisów prawa lub naruszenia niniejszego Regulaminu. Kroki te mogą przybrać formę zarówno roszczeń, w tym roszczeń cywilnoprawnych, jak również zawiadomienia stosownych organów o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Kroki prawne zostaną podjęte w szczególności w przypadku wykrycia bezprawnego udostępniania w Internecie nabytych Produktów (w tym na prywatnych lub komercyjnych stronach prywatnych –  zarówno odpłatnie jak i darmowo, umieszczania na forach internetowych lub w portalach społecznościowych lub dzielenia się za ich pośrednictwem).

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy sprzedaży lub Usługi. Uprawnienie to Klient może zrealizować:

a) poprzez przesłanie e-maila na adres (bez spacji i nawiasów): kancelaria (@) lexperfectum.pl

b) listownie na adres korespondencyjny siedziby Sprzedającego wskazany § 1 ust. 2 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie podmiotu składającego reklamację, w tym imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedzibę, adres e-mail),

b) oznaczenie reklamowanego Produktu lub Usługi ze wskazaniem nazwy, daty zapłaty/zamówienia/dostarczenia;

c) opisanie przedmiotu reklamacji, tj. wskazanie okoliczności i zdarzeń, które są przyczyną składanej reklamacji

d) wskazanie roszczenia.

3. W przypadku konieczności uzupełnienia Reklamacji, Sprzedający niezwłocznie wysyła do Klienta wskazanie danych, których brakuje do rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty jej złożenia, a odpowiedź, zawierająca informację o sposobie rozstrzygnięcia przekazana na wskazany przez Zgłaszającego adres e-mail lub listownie na adres korespondencyjny.

5. Brak rozpatrzenia przez Sprzedającego reklamacji pochodzącej od Klienta, będącego konsumentem, w terminie 14 dni będzie uznawane na równi z uznanie reklamacji.

6. Kupujący może także skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution) służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, zapewnianej przez organy unii europejskiej. Stanowi ona narzędzie służące poza sądowemu rozstrzygnięciu sporu związanego ze zobowiązań umownych, a wynikających z zakupami dokonywanymi przez Internet. Platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ a Sprzedający jest na niej zarejestrowany; przy czym najprostszym sposobem jest jego namierzenie po wpisaniu w wyszukiwarce Sprzedających frazy „LEX PERFECTUM”.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który jest Konsumentem, ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Z tytułu odstąpienia Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów.
 2. W celu odstąpienia Kupujący powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie w terminie, o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie złożone po terminie nie skutkuje odstąpieniem od Umowy. Oświadczenie może być złożone pisemnie na adres siedziby Sprzedającego wskazany w Regulaminie lub na adres e-mail: sklep@lexperfectum.pl
 3. Oświadczenie powinno dokładnie wskazywać jakiej sprzedaży dotyczy, w tym celu Kupujący musi wskazać swoje dane, datę zamówienia, nazwę Produktu.
 4. Oświadczenie przesyłane w formie papierowej powinno być podpisane przez Kupującego i zawierać te same dane, które zostały wskazane w Formularzu zamówienia (w szczególności adres). W przypadku gdy oświadczenie przesyłane jest dogą elektroniczną, w celu weryfikacji, że pochodzi od Kupującego, musi zostać wysłane z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas składania zamówienia.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta, o którym mowa w ust. 1, Sprzedający zwraca Kupującemu kwotę stanowiącą wartość Produktu, będącego przedmiotem ww. oświadczenia, w walucie polskiej, za jaką Kupujący kupił Produkt. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku Produktów niematerialnych (tj. nie dostarczanych Kupującemu na nośniku fizycznym) Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Kupującemu, jeśli na jego wyraźną prośbę Produkty dostarczono przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpienia od umowy. W tym celu Kupujący może wyrazić swoją prośbę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia, przy którym jednocześnie Konsument jest informowany o utracie w takiej sytuacji prawa na odstąpienie od umowy.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów lub Kupujących – osób fizycznych jest Michał Marek Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawno-Podatkowa LEX PERFECTUM – Michał Marek Kowalski z siedzibą w Gdyni, NIP: 5862226940, dalej: „Administrator”.
 2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Hutnicza 3/B-1/011, Gdynia, (bez spacji i nawiasów): kancelaria (@) lexperfectum.pl
 3. Przetwarzane dane osobowe są pozyskane w toku składania Zamówienia i służą do świadczenia Usług, realizacji Umowy sprzedaży lub ewentualnego rozpatrywania reklamacji. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby przekazywania informacji handlowych jeśli Sprzedający uzyskał na to dobrowolną zgodę Klienta; zgoda w tym zakresie może być w każdym momencie cofnięta.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, pocztowe, windykacyjne, banki lub operatorzy płatności. Dane te mogą być udostępniane również podmiotom które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. W każdym czasie Klient lub Kupujący jest uprawniony do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne realizacji obowiązków ustawowych. Uprawnienia te można realizować poprzez nadesłanie stosownego żądania na adres Administratora, o którym mowa w ust. 2. Wniesienie sprzeciwu skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych w celu, dla którego zostały zebrane. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 8. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych Kupującego. Może to mieć miejsce w szczególności, jeżeli Kupujący nie uregulował całości należności z tytułu Umowy sprzedaży albo  Kupujący naruszył przepisy prawa powszechnego lub Regulamin, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy lub określenia odpowiedzialności Kupującego.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający uprawniony jest do zmiany Regulaminu z uwagi na:

a) dostosowanie jego postanowień do znowelizowanych przepisów prawa,

b) obowiązek dostosowania jego postanowień do wytycznych uprawnionych organów,

c) zmianę sposobu lub zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego lub zmianę sposobu lub zakresu obsługi płatności,

d) zmianę sposobu działania Sklepu,

e) poprawę zaistniałych błędów lub niejasności.

2. Każda zmiana regulaminu podlegać będzie publikacji na stronie Sklepu.

3. Za zmianę Regulaminu nie uznaje się zmianę danych adresowych.

4. Treść Regulaminu może być przez kupującego wydrukowana lub zapisana na nośniku danych.

5. W zakresie nie uregulowanym w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa autorskiego.

6. Wszelkie spory związku ze świadczeniem usług rozstrzygane są według prawa polskiego. Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązania sporu pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, w szczególności gdy postępowanie reklamacyjne nie doszło do skutku.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.