Polski Ład (1.0)- Porównanie zmian treści wszystkich nowelizowanych przepisów

190,00  (brutto)

Porównanie wszystkich przepisów, które w 26 ustawach nowelizuje Polski Ład

Opis

Publikacja (w postaci ebooka) powstała z myślą o ułatwieniu rozpoznania wszystkich zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład. Czytelność ustawy nowelizującej, która w wielu miejscach stanowi jedynie wskazanie numeru uchylanej jednostki redakcyjnej przepisu, nie pozwala na szybkie rozpoznanie zmian bez sięgania do treści uchylanego przepisu.

Publikacja uwzględnia 3 nowelizacje Polskiego Ładu z grudnia 2021 !

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia Sejm rozpatrzył uchwały Senatu wprowadzające poprawki do ustaw, w tym m.in. do dwóch ustaw z 9 grudnia br. o tożsamym tytule “o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw”. Zmiany zostały uwzględnione w publikacji wyjątkowo bez oczekiwania na uprzednią publikację w Dzienniku Ustaw. Do wejścia w życie zmian pozostaje zbyt mało czasu i dostarczenie informacji o zmianach (których publikacja w Dzienniku Ustaw jest niemal przesądzona) jest najważniejsze.

By czytelność wszystkich zmian była jak największa, w publikacji uwzględniono wszystkie polecenia nowelizujące i ujęto je w tabelach. Co więcej, przy każdej tabeli zawarto informację o dacie wejścia w życie.

Publikacja nie stanowi komentarza do zmian, lecz stanowi materiał porównawczy pomiędzy redakcją dotychczasowych i nowych przepisów.

Rozdział 32. poświęcono zmianom wprowadzonym przez trzy nowelizacje z grudnia 2021 r, niezależnie od faktu, że zmiana z nich wynikająca pojawiła się w treści tabel. Może to być informacja przydatna dla osób, które znając już Polski Ład chcą poznać co dokładnie zmieniły grudniowe nowelizacje.

Liczba stron: 350
Autor: Michał Marek Kowalski – doradca podatkowy

 

Zobacz próbkę: (8 stron): do pobrania tutaj.

 

Każda tabela jest ponumerowana i zawiera informacje o dacie wejścia w życie. Należy jednak pamiętać o przepisach przejściowych, które zostały zawarte w końcowej części publikacji i podzielone na przepisy przejściowe dotyczące poszczególnych ustaw.

Po lewej stronie tabeli zawarto dotychczasowe brzmienie wraz z nanoszonymi w wyniku nowelizacji zmianami. Po prawej stronie wpisano natomiast finalny kształt przepisu.
Jeśli wprowadzany przepis nie miał dotychczas swojego odpowiednika i stanowi nową regulację, po lewej stronie widnieje adnotacja o braku dotychczasowego brzmienia. Gdy zaś przepis jest uchylany, po prawej stronie, w finalnej treści przepisu widnieje informacja o uchyleniu.
Natomiast jeśli w wyniku nowelizacji przepis jest uchylany, po lewej stronie przytaczana jest jego treść wraz z konsekwentnym oznaczeniem kolorystycznym, zaś po prawej informacja o uchyleniu.

 

  • Na chwilę obecną dostępna jest wyłącznie forma płatności przelewem.
  • Opłacenie przez Kupującego Zamówienia, jako potwierdzenie Zamówienia, stanowi zawarcie umowy sprzedaży. Za moment zawarcia umowy uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Zamówienie zostaje przez Sprzedawcę realizowane po opłaceniu go, w całości, przez Kupującego. Zamówienie Produktów niedostarczanych Kupującemu na materialnym nośniku danych jest co do zasady realizowane po upływie terminu na odstąpienie od umowy, chyba że Klient rezygnuje ze swojego uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wówczas zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od wpływu zapłaty na konto Sprzedającego.

 

Spis treści
Idea powstania i sposób korzystania z publikacji.
Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
Rozdział 2. Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Ryczałt PIT)
Rozdział 3. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
Rozdział 4. Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Rozdział 5. Zmiany w ustawie Prawo przedsiębiorców
Rozdział 6. Zmiany w ustawie o prawach konsumenta
Rozdział 7. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT)
Rozdział 8. Zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa
Rozdział 9. Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
Rozdział 10. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
Rozdział 11. Zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy
Rozdział 12. Zmiany w ustawie o rachunkowości
Rozdział 13. Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Rozdział 14. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej
Rozdział 15. Zmiany w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Rozdział 16. Zmiany w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych
Rozdział 17. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
Rozdział 18. Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Rozdział 19. Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Rozdział 20. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych
Rozdział 21. Zmiany w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji
Rozdział 22. Zmiany w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Rozdział 23. Zmiany w ustawie o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych
Rozdział 24. Zmiany w ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
Rozdział 25. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Rozdział 26. Zmiany w ustawie o Radzie Ministrów
Rozdział 27. Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Rozdział 28. Wejście w życie
Rozdział 29. Przepisy przejściowe
1. Przepisy przejściowe dot. PIT
2. Przepisy przejściowe dot. CIT
3. Przepisy przejściowe dot. Ryczałt PIT
4. Przepisy przejściowe dot. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
5. Przepisy przejściowe dot. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
6. Przepisy przejściowe dot. Ordynacji podatkowej
7. Przepisy przejściowe dot. ustawy VAT
8. Przepisy przejściowe dot. ustawy o świadczeniach rodzinnych
9. Przepisy przejściowe dot. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
10. Przepisy przejściowe dot. ustawy o wspieraniu nowych inwestycji
11. Przepisy przejściowe dot. przejściowego podatku dochodowego
Rozdział 31. Limity wydatków
Rozdział 32. Zmiany wprowadzone przez trzy nowelizacje z grudnia 2021 r
Rozdział 33. Wykaz jednostek redakcyjnych

Okładka stanowi zdjęcie poglądowe.