1. Administratorem danych osobowych Klientów lub Kupujących – osób fizycznych jest Michał Marek Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawno-Podatkowa LEX PERFECTUM – Michał Marek Kowalski z siedzibą w Gdyni, NIP: 5862226940, dalej: „Administrator”.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Janka Wiśniewskiego 20/413, Gdynia, (bez spacji i nawiasów):  kancelaria (@) lexperfectum.pl

3. Przetwarzane dane osobowe są pozyskane w toku składania Zamówienia i służą do świadczenia Usług, realizacji Umowy sprzedaży lub ewentualnego rozpatrywania reklamacji. Dane mogą być także przetwarzane na potrzeby przekazywania informacji handlowych jeśli Sprzedający uzyskał na to dobrowolną zgodę Klienta; zgoda w tym zakresie może być w każdym momencie cofnięta.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, pocztowe, windykacyjne, banki lub operatorzy płatności. Dane te mogą być udostępniane również podmiotom które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

6. W każdym czasie Klient lub Kupujący jest uprawniony do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne realizacji obowiązków ustawowych. Uprawnienia te można realizować poprzez nadesłanie stosownego żądania na adres Administratora, o którym mowa w ust. 2. Wniesienie sprzeciwu skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych w celu, dla którego zostały zebrane. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

8 . Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych Kupującego. Może to mieć miejsce w szczególności, jeżeli Kupujący nie uregulował całości należności z tytułu Umowy sprzedaży albo  Kupujący naruszył przepisy prawa powszechnego lub Regulamin, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia sprawy lub określenia odpowiedzialności Kupującego.

 

 

———————-

Definicje użyte w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają:

Sklep” lub „Sklep internetowy” – strona internetowa zawierająca sklep internetowy, którego strona główna dostępna jest pod adresem https://szkolenia-lexperfectum.pl/sklep/

Sprzedający” – podmiot określony w pkt 1 Polityki prywatności.

Klient” – osoba korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym korzystająca ze Sklepu.

Kupujący” – osoba prawna, osoba fizyczna, która posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną korzystająca z Usług, w tym składająca Zamówienie lub dokonująca zakupów w Sklepie – na zasadach określonych Regulaminem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę dla Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca w szczególności na możliwości korzystania ze Sklepu, składania zamówienia, otrzymywania wiadomości dotyczących realizacji zamówienia lub otrzymywania informacji handlowych jeśli Sprzedający uzyskał na to dobrowolną zgodę Klienta.

Formularz zamówienia” – formularz elektroniczny dostępny w ramach strony internetowej Sklepu, pozwalający na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie niezbędnych danych do zakupu materiałów lub usług zgromadzonych w Koszyku;

Zamówienie” – składane przez Kupującego oświadczenie woli, w szczególności przy wykorzystaniu Formularza zamówienia, którego celem jest zawarcie Umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży” – umowa cywilnoprawna pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu oferowanego w sklepie Produktu, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, za którą Kupujący zapłacił Sprzedawcy ustaloną Cenę;  

E-book” – dokument, mający postać treści cyfrowej, dostępny do zakupu w Sklepie, posiadający format PDF, chyba, że wskazano przy opisie dostępność innych formatów;

Pozostałe treści cyfrowe” – inne niż E-book materiały lub usługi dostępne do zakupu w Sklepie;

Produkt” – E-book lub Pozostała treść cyfrowa, prezentowana do sprzedaży w Sklepie;